YAYIN OLANAKLARI - Educongress
EDUCongress, 18-21 Eylül 2024 / Dicle Üniversitesi
TR EN

YAYIN OLANAKLARI

 

YAYIN OLANAKLARI

EDUCongress2024’te sunulan bildirilere;

  • Elektronik ortamda yayınlanacak bildiri tam metin kitabında bölüm olarak
  • İşbirliği yaptığımız ERIC, ESCI, Scopus ve ULAKBIM TR Dizin indekslerinde taranan dergilerde makale olarak
  • Uluslararası yayınevi tarafından yayınlanacak kitapta bölüm olarak
    değerlendirme olanaklarını sunmaktadır.

Bildiri Özet Kitabı

Gönderilen ve kabul edilen bildiriler elektronik ortamda özet kitabı olarak yayınlanacaktır.

Bildiri Tam Metin Kitabı

  • Sunulan bildiriler, kongre sonrası tam metin olarak gönderilebilecektir. Tam metin kitabı için bir format hazırlanarak yazarlara iletilecek ve verilen zaman aralığında göndermeleri istenecektir. Tam metin kitabı, ISBN’i alınmış bir e-kitap formatında EDU Yayıncılık web sayfasında yayınlanacaktır.

 

Dergiler

JOMES (Journal of Mixed Methods Studies) ve Qualitative Inquiry in Education: Theory and Practice (QIETP) EDU Yayıncılık ve EDUCongress’in ana dergileridir. Buna ek olarak, EDUCongress eğitim bilimlerinin farklı disiplinlerinde ve uluslararası indekslerde taranan aşağıdaki dergi ve yayınevleriyle işbirliği yapar.

Journal of Teacher Education and Educators (JTEE)

Journal of Teacher Education and Educators, bilim kurulu tarafından yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) İngilizce olarak yayınlanan hakemli uluslararası bir dergidir. JTEE temelde öğretmen eğitimi, müfredat, politika ve hizmet içi eğitimin iyileştirilmesi ile ilgilenir. Bunların yanı sıra dergi, eğitim bilimleri alanındaki öğretmen eğitimcileri ve araştırmacıların sorunlarına ilişkin araştırmaları da kabul etmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jtee

International Technology and Education Journal (ITEJ)

Uluslararası Teknoloji ve Eğitim Dergisi (ITEJ) 2017 yılından beri yayınlanmaktadır. ITEJ, uluslararası yayın yapan bir dergidir. ITEJ, teknolojiyi ön planda tutarak, teknolojinin eğitimde kullanıma odaklanmaktadır.

www.itejournal.com

International Electronic Journal of Elementary Education (IEJEE)

International Electronic Journal of Elementary Education (IEJEE), yılda beş kez olmak üzere (Ocak (özel sayı), Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) online olarak yayınlanan uluslararası, hakemli, açık erişimli bir dergidir. IEJEE, ilköğretim düzeyinde eğitimin tüm alanlarında bilimsel araştırmaların yayınlanması için bir platform sağlar. Ayrıca IEJEE, tek bir yaklaşıma, disipline, metodolojiye veya paradigmaya bağlı olmayan çok disiplinli bir dergidir.

www.iejee.com

Journal of Mixed Methods Studies (JOMES)

Karma Yöntem Araştırmalar Dergisi [JOMES] açık erişimli, kör hakemli ve ücretsiz uluslararası bilimsel bir dergidir. Yılda iki sayı (Mart ve Eylül) yayınlanır.
Karma Yöntem Araştırmalar Dergisi [JOMES] temel amacı sosyal, davranışsal, sağlık, spor, sanat ve beşeri bilimler disiplin alanlarında pozitivist radikal yapısalcı, işlevselci ve anti-pozitivist yorumsamacı, radikal hümanist paradigmalara dayanan karma yöntem araştırmaları kuramsal ve uygulamalı olarak geliştirilmesine katkı sağlayacak akademik bir ortam oluşturmaktır.

www.jomesonline.com

Psycho-Educational Research Reviews (PERR)

Psycho-Educational Research Reviews (PERR), 2012 yılından bu yana kesintisiz olarak, yılda 3 kez, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. Psycho-Educational Research Reviews (PERR), eğitim ve eğitim bilimleri alanında araştırma konularına vurgu yaparak sosyal bilimler alnındaki bilginin gelişmesine katkı sunan bilimsel, bir dergidir.

www.perrjournal.com

International Journal of Psychology and Education Studies (IJPES)

International Journal of Psychology and Education Studies (IJPES), özgün araştırma makaleleri ve eğitim ve eğitim bilimlerine önemli katkılar yayınlayan disiplinler arası, hakemli bir dergidir. Yılda dört sayı(Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olarak yayın yapmaktadır. Psikologlar, öğretmenler, danışmanlar, denetçiler, eğitim yöneticileri, eğitim politikacıları, eğitim programcıları ve eğitim araştırmacıları dergiyi önemli bir kaynak olarak göreceklerdir.
IJPES, çeşitli nitel, nicel ve karma araştırma yöntem ve yaklaşımları kullanan eğitim ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarında özgün araştırma çalışmalarını yayınlar. Derginin amacı, erken çocukluk, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve yüksek öğretimde öğrenme ve öğretme anlayışını artırarak eğitim süreçlerini ve sonuçlarını iyileştirmektir.

www.ijpes.com

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğini tarafından yayımlanan çift-kör hakemli bilimsel çevirimiçi bir dergidir. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi; erken çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili disiplinler arası bir perspektif ile özgün nitel ve nicel araştırmalara yer vermekle birlikte yayın önceliğini özgün bilimsel araştırmalara vermektedir.

www.journalofomepturkey.org

International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE)

International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE), eğitim ortamlarında paydaşların performansının ve kalitesinin anlaşılmasını geliştirmek için değerlendirme ile birlikte değerlendirmenin tasarımı, analizi ve kullanımı hakkında özgün araştırmaları kabul eder. IJATE, eğitim politikası ve uygulamasında önemli ulusal ve uluslararası tartışmaları yönlendirebilecek (nicel veya nitel) ayırt edici teorik ve ampirik çalışmaları almaktan memnuniyet duyar.

www.ijate.net

 

Yayınevi

PETER LANG

Peter Lang, monograflardan öğrenci ders kitaplarına kadar tüm yayın yelpazesini kapsayan Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında uzmanlaşmıştır.

www.peterlang.com

EDU YAYINCILIK

Eğitim başta olmak üzere, sosyal bilimler, fen bilimleri ve araştırma yöntemleri ile sosyoloji, psikoloji, yönetim alanlarında nitelikli yayınlar üretir. Yurtdışındaki saygın yayınevlerinden yayınlanmış eserleri gerçekten uzman çevirilerle alana kazandırır.

www.eduyayincilik.com

 

Yayın Süreci

EDUCongress’te bildiri olarak sunulan tam metin çalışmalar işbirliği yapılan dergilerde makale ya da kitaplarda kitap bölümü olarak değerlendirilebilecektir. Yayın süreci aşağıda belirtilmiştir.

Makale Olarak Değerlendirme

  • Bildirisini makale olarak yayınlamak isteyen yazarlarımız, işbirliği yapılan dergilerin yazarlar için belirledikleri yönergelere göre makalelerini düzenleyerek ilgili dergiye gönderebileceklerdir. Makalelerin tüm değerlendirme ve yayın sürecinden ilgili dergi yönetimi sorumlu olacaktır.

Kitap Bölümü Olarak Değerlendirme

  • Bildirisini ulusal ve uluslararası yayınevlerinde kitap bölümü olarak yayınlamak isteyen yazarlarımız bildiri tam metinlerini EDUCongress yönetimine sunacaklardır. Gönderilen tam metinler EDUCongress kurulları tarafından temalara (alanlara) göre sınıflandırılarak ilgili yayınevine gönderilecektir. Yazarlar istemeleri durumunda bir araya gelerek işbirliği yapılan yayın evlerinde kitap yayınlamak isteyebilirler. BU durumda EDUCongress yönetimi, kitap editörleri ile yayınevi arasında koordinasyonu sağlayacaktır.